Select Page

วันที่ 17 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ 39 (3/2567) เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเด็กๆเมื่อเปิดเรียน” และกล่าวถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ่อ แม่ ครู ผู้ดูแลเด็กในการ ที่พาลูกเข้าเรียนครั้งแรก ในด้านต่าง ๆ โดยมีครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 2,300 คน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ใครบ้างที่ต้องรับมือเมื่อเด็ก ๆ เปิดเทอมใหม่” อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “คุณพ่อ คุณแม่ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไรเมื่อลูกไปเรียนครั้งแรก” คุณครูมาริสา สังขาร  ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนในเรื่อง “บทบาทครูเมื่อเปิดเทอมใหม่ นักเรียนใหม่” โดยมี คุณงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบูรณาการเครือข่าย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ