Select Page
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ปิดเทอมปลอดภัยด้วยความใส่ใจจากผู้ใหญ่ทุกคน” ในกิจกรรม Kick Off “Magichild Fest: Every day is Children’s day! มหัศจรรย์วันปิดเทอม ทุกวันเป็นวันของเด็ก”เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความสนใจนอกเวลาเรียน และส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการทำงาน ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook live กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งงานในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก องค์การภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
155 views