Select Page
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวในประเด็น “เด็ก 4 ขวบตกตึก” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยที่สามารถป้องกันได้ ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากอาคารหรือที่สูงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวว่า กรณีเด็กตกที่สูงจากบ้าน คอนโด และที่สาธารณะก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในเด็ก ทั้งแขน ขา ลำตัว อวัยวะภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บรุนแรงของสมอง เนื่องจากเด็กมีน้ำหนักศีรษะมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ จากการวิเคราะห์เหตุการตายของเด็กเล็กเหล่านี้พบว่าองค์ประกอบของเหตุมีจุดบกพร่อง 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมของเด็ก การดูแลของผู้ปกครอง และการออกแบบสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมกับเด็กที่เป็นผู้ใช้สถานที่ร่วมกับผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กเล็กเป็นวัยที่ชอบสำรวจ ขณะเดียวกันก็ยังไม่รับรู้ความเสี่ยงจากอันตรายมากนัก จนกว่าจะอายุ 6 ปีขึ้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลให้พ่อแม่เข้าใจ ทั้งทางด้านพัฒนาการเด็ก วิธีการดูแลที่ถูกต้อง และการใช้กฎหมายเข้าแทรกแซงครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของสถานที่นั้นส่วนใหญ่จะพบความเสี่ยงคือ มีการออกแบบไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นเด็ก ซึ่งในประเทศไทยยังไม่กฎหมายบังคับที่แน่ชัด ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยระบุไว้เพียงว่า “ความสูงจากพื้นถึงขอบหน้าต่างไม่ควรต่ำกว่า 90 เซนติเมตร” ไม่มีการกำหนดลักษณะระบียง ราวกันตก ช่องห่าง การวางเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการปีนป่าย ทั้งในบ้าน อาคาร และที่สาธารณะ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ เพียงแค่ผู้บริหารบ้านเมืองกำหนดกฎหมายที่แน่ชัด ผู้ประกอบการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่ไปกับผลประกอบการที่จะได้รับ และพ่อแม่ผู้ปกครองใส่ใจดูแลบุตร หลาน อย่างใกล้ชิด เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดอัตราการบาดเจ็บจากการพลัดตกจากที่สูงได้ดีที่สุด