Select Page

วันที่ 31 มกราคม 2567 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการอบรม “Train the Trainer: 8 ทักษะเดินทางปลอดภัย…วัยประถม” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทักษะเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน วิชาสำคัญที่โรงเรียนต้องสอน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นวิชาสำคัญที่โรงเรียนต้องให้ความรู้แก่เด็ก ๆ พร้อมทั้ง ต่อยอดสนับสนุนให้ครูนำสื่อเรียนรู้ “8 ทักษะเดินทางปลอดภัย…วัยประถม” ไปใช้สอนเด็ก ป.1-6 ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม M1242 Training Room บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

“โครงการ 8 ทักษะเดินทางปลอดภัย..วัยประถม” เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางถนน 8 เรื่อง ได้แก่ เดินเท้าปลอดภัย โดยสารรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ขี่รถจักรยานปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย โดยสารรถยนต์ปลอดภัย โดยสารรถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยสารรถสาธารณะปลอดภัย เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า และเดินทางปลอดภัยในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ New Normal ผ่านสื่อการสอน 2 รูปแบบ ได้แก่ เกมออนไลน์และฐานเรียนรู้ เพื่อให้เด็กวัยประถมได้เรียนรู้ผ่านการสอนในโรงเรียนหรือชุมชน ตลอดจนสร้างการรับรู้ (Awareness) ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กผ่านสื่อการเรียนรู้ ทักษะและผลงานของโครงการ และมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งเป็นทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สำคัญสำหรับเด็ก และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ๆ ให้กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป