Select Page

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย Safety Daycare EP.5 เรื่อง การใช้แบบประเมินประกอบการพิจารณา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ หัวข้อ“การบริหารจัดการให้มีของเล่นปลอดภัยได้มาตรฐาน”(ตัวบ่งชี้ ที่ 1.3.5 แบบการประเมินของเล่น และ จัดหาของเล่นที่ปลอดภัย) และได้กล่าวถึงของเล่นมีประโยชน์และมีความปลอดภัย เด็กจะเล่นของเล่นเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อพัฒนาทางร่างกาย พื้นฐานทางจิตใจ และการเล่นร่วมกันจะมีการพัฒนาในการอยู่ด้วยกันในสังคม การเล่นต่างๆ ล้วนมีประโยชนกับเด็ก ๆ และให้ระมัดระวังของเล่นอันตราย หรือของเล่นตามขนาดของอายุ โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live กว่า 10,000 คน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี
รองผู้อำนวนการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่อง “เลือกของเล่นอย่างไรให้ เล่นสนุก & พัฒนาสมอง” คุณครูรัชนีพร พราหมณ์ไทย ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่อง “เล่นของเล่นอย่างไรให้ เล่นสนุก & พัฒนาสมอง” คุณงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการและให้ความรู้แลกเปลี่ยนในเรื่อง “อันตรายจากของเล่น”
“การใช้แบบประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แบบการประเมินของเล่นและจัดหาของเล่นที่ปลอดภัย (ตัวบ่งชี้ ที่ 1.3.5)” (SDGs 3,4,10)