Select Page

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย เป็นผู้แทนส่วนงาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=617303893887467&set=pcb.617303977220792