Select Page

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 เข้าตรวจประเมินสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอ “ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร” และในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ แก่ส่วนงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล