Select Page

วันที่ 21 มกราคม 2566 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 18” (1/66) หัวข้อ คุย 3 อ.(อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย)ของเด็กวัยเรียน เรื่อง “เลือกกินอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารพิษ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวถึง ความสำคัญของการดูแลเด็กและเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาทักษะความชำนาญในการดูแลเด็ก และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อนำ ความรู้ที่ได้รับไปดูแลเด็กนักเรียน ต่อไปโดยมีครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจเข้าร่วมกิจผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook live กว่า 1,200 คน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อความปลอดภัยอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมใน เรื่อง“แนวทางจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน” ดร.นวพรรณ  อินต๊ะวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมใน เรื่อง“การบริหารจัดการอาหารกลางวันปลอดภัยตามรูปแบบ 3F for 2H” คุณครูสุพัตรา คงหลี โรงเรียนบ้านพร้าว ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมใน เรื่อง “เมนูพื้นบ้าน วัตถุดิบปลอดสารพิษ” โดยมี คุณชฏาพร สุขสิริวรรณ นักวิจัยโรงเรียนปลอดภัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ