Select Page

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  กล่าวถึงความสำคัญของเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย จึงอยากให้เด็ก ๆ มีทักษะการเอาตัวรอดปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

โครงการตลาดนัดลับสมอง (The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้มีทักษะการเอาตัวรอดอย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ทักษะความปลอดภัยในการเดินทาง ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ทักษะความปลอดภัยจากการเล่นสนามเด็กเล่น ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น และฝึกทักษะการเป็นนวัตกรตัวน้อยเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในเด็ก ชั้น 6 และห้องนิทรรศการลานเพลิน ชั้น 2 โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน