Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ
นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
.
ที่ได้รับ
”รางวัลท้าวเวสสุวรรณ ทองคำ”
จาก
หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา
เป็นประธานพิธีมอบรางวัล โครงการส่งเสริมบุคคลต้นแบบ
ที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย
เสริมสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน
“สาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่น ด้านพิพิธภัณฑ์”