Select Page

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการมอบอำนาจจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่าน ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ เป็นผู้มีอำนาจร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นายแพทย์ ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, ท่านภวัต รัตนบุญยกร รักษาการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, ท่านเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ, ท่านรักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โชติมา แสนสระดี, ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ วันเพ็ญ ตั้งสกุล โดยมี อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ  อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ อาจารย์ ดร. สุภาวดี พันธุมาศ และ  ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้ 

การจัดข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านการบริการวิชาการและการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (Family Well-Being Center of Amnatcharoen Campus, Mahidol University; FWC-MUAM) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง”

ด้าน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้ตนรู้สึกมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยในเด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปัจจุบันเรามีหลายหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวยังมีบางส่วนที่ขาดการเชื่อมโยงและมีหลายส่วนที่เราน่าจะใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

ดังนั้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยที่ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านการบริการวิชาการ วิชาการ และการวิจัยร่วมกัน เป็นภาคีเครือข่าย อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก และที่สำคัญคือประเด็นเรื่องความปลอดภัยในเด็ก นี้ที่เราร่วมขับเคลื่อน ถือเป็นของขวัญวันเด็กปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทุกท่านทุกหน่วยงานที่มา MOU วันนี้ มอบให้กับเด็กในจังหวัดอำนาจเจริญด้วย”

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เครือข่ายพันธมิตร จังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป ท้ายที่สุดนี้ กระผมขออวยพรให้ความพยายามครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ อันจะนำไปสู่ความสมดุลแห่งชีวิตของคนในสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายธนูสินธ์ กล่าว

ด้าน นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้ ตนมีความยินดีที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

และในปีนี้เรามีศูนย์สุขภาวะครอบครัว(Family Well-Being Center of Amnatcharoen Campus, Mahidol University; FWC-MUAM) ที่มีดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง” โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มีหน้าที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะในเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยในหน่วยครอบครัว และชุมชน ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัย แสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนางานด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาด้านสุขภาวะส่งเสริมสุขภาวะ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-การศึกษา และผลักดันสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  ด้านการพัฒนาสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย” นพ.สุรพร กล่าว

ด้าน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า วันนี้ ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดอำนาจเจริญ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นสถาบันที่ดำเนินการกิจกรรมด้านเด็กและครอบครัวมามากกว่า 25 ปี ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เรามีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีการขยายการจัดโครงการทั้ง 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล

“สำหรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เราได้มีโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น โครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (The Safety Hunter) และโครงการออกแบบชีวิตสำหรับกลุ่มเยาวชน (Life Design) โครงการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็ก โครงการลดผลกระทบ Covid-19 ในกลุ่มเด็กในครอบครัวเปราะบาง เป็นต้น ที่เราสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ เพื่อร่วมพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และเราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับภาคีเครือข่ายตลอดมา ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นส่วนงานต้นแบบของศูนย์สุขภาวะครอบครัว ฯ (FWC-MUAM) และร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ,  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนศูนย์สุขภาวะครอบครัว ฯ (FWC-MUAM) โดยขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่คนในชุมชนพื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

ทั้งนี้ มีการเปิดตัว “ศูนย์สุขภาวะครอบครัว” ขึ้นมาเป็นส่วนงานหนึ่งในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (Family Well-Being Center of Amnatcharoen Campus, Mahidol University; FWC-MUAM) มีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะในเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยในหน่วยครอบครัว และชุมชน ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

(๒) ศึกษาวิจัย และพัฒนา ด้านการพัฒนาสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(๓) พัฒนางานด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

(๔) แสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการทำงานด้านการณรงค์ ผลักดันหาแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-การศึกษา และผลักดันสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  ด้านการพัฒนาสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย 

(๖) ส่งเสริม รณรงค์ เสริมสร้างพฤติกรรมและวินัยเชิงบวกต่อสุขลักษณะนิสัยด้านสุขภาวะของประชาชนและสาธารณะ  

(๗) จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ ในการให้บริการเพื่อการสืบค้น พัฒนางานวิจัย การอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และสร้างระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ด้าน อาจารย์ ดร. สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีแทนคนอำนาจเจริญ ที่มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะครอบครัว เพราะจะได้เป็นส่วนงานหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาเด็กและลูกหลานเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ตนเองก็เป็นคนอำนาจเจริญ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการทำงานร่วมกันกับประชาคมท้องถิ่นรอบวิทยาเขต จากนี้ ก็จะตั้งใจทำงาน และนำพา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะ กิจกรรมแรกๆที่จะทำ ก็คือ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะความปลอดภัยในเด็ก ผ่านโครงการ The Satety Hunter และโครงการ Life Design ออกแบบชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ในงานยังมีการนำเสนอข้อมูลในเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “ความปลอดภัยในเด็ก” และภาคบ่าย มีการร่วมวงเสวนานโยบาย เรื่อง “การพิเคราะห์สาเหตุการณ์ตายในเด็ก” นำวงเสวนา โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้ โดยเฉพาะการรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กถือเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในจังหวัดอำนาจเจริญ และเราขอสัญญาว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนที่ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในจังหวัดอำนาจเจริญให้ดียิ่งขึ้นไป รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวสรุป


กิจกรรมและตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม   เป้าที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรมไม่แบ่งแยก

เรื่อง : คุณนฤชิต ตันประยูร นักประชาสัมพันธ์ โทร 089-1239182

ภาพถ่าย : ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล