Select Page

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 11/2564 ในหัวข้อ "หนังสือ และ การอ่าน พื้นฐานของการพัฒนาเด็ก" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านนิทานให้เด็กฟัง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บรรยายหัวข้อ “สร้างเสริมพัฒนาการเด็กด้วย หนังสือและการอ่าน” อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการใช้หนังสือกับเด็ก” อาจราย์ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) บรรยายหัวข้อ “ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” และ คุณครูจิราภา  สิงห์เงา ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย แชร์ประสบการณ์ กิจกรรมนิทาน "อ่านเอาเรื่อง" มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook live

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ นำความรู้ เทคนิคการอ่านนิทานและประโยชน์ที่ได้นำไปสอนให้เด็ก ได้มีพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs ข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ) มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนอบรมกว่า 8,200 คน