Select Page

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 10/2564 ในเรื่อง "สื่อหน้าจอ กับเด็กปฐมวัย แค่ไหนจึงจะดี"  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมและให้ความรู้ในหัวข้อ สื่อหน้าจอ :ปัญหาและความสำคัญ เกี่ยวกับสื่อกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเรียนรู้เทคโนโลยี และรู้เท่าทันของเทคโนโลยี IT เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชน และอาจลืมถึงความเหมาะสมการใช้การใช้เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองควรตระหนักถึงประโยชน์และโทษ และการใช้ที่ถูกต้อง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายในหัวข้อ ผลของสื่อหน้าจอต่อเด็กปฐมวัย ควรใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อและพัฒนาการด้านสติปัญญา แนะนำแนวทางจากการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อ และ EF เปรียบเทียบให้เห็นผลการใช้สื่อกับพัฒนาการของเด็ก ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแนะนำแนวทางการเลี้ยงดู โดยใช้สื่ออย่างเหมาะสม อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ ได้บรรยายในหัวข้อ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ  ในมุมมองทางสื่อดิจิทัล  จากการสำรวจการใช้สื่อประเทศไทยอยู่อันดับท้ายสุดของโลก ปัญหาของการใช้อินเตอร์เน็ตในเด็กไทยจึงเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน หลากหลายด้าน สื่อดิจิตอลทำให้เด็กไม่สนใจ พ่อ แม่ เท่าที่ควร เพราะปัจจุบัน พ่อ แม่ เลี้ยงลูกผิดวิธี และได้แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้อยู่กับสื่อดิจิทัล ร่วมถึงวิธีการป้องกันลูกติดเกมส์ ควรมีกฎ กติกาสำหรับเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับการใช้สื่อดิจิทัล รวมถึงหลักคิด ให้ พ่อแม่ และผู้ปกครอง สำหรับการใช้สื่อ ให้เหมาะสมกับลูก คุณครูมาริสา สังขาร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันฯเด็ก แนะนำลดเวลาหน้าจอ,ชวนลูกเล่นทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์,สื่อจอใสกับเด็กปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแบบไหนถึงดี รวมถึงแนะนำ 6 กิจกรรม off line อย่างสร้างสรรค์ แชร์ประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัย คุณครูยศพนธ์ ศรีศักดาราษฎร์ นักสุขศึกษา มาแนะนำการลดเวลาหน้าจอ ชวนทำกิจกรรมกลางแจ้ง และแชร์ประสบการณ์ การสอนเด็ก ๆ และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อในช่วงวัยต่าง ๆ และการสอนทักษะให้กับเด็กแต่ละช่วงวัย รวมถึงแชร์กิจกรรมการสอนต่าง ๆ ให้กับคุณครูและผู้ดูแลเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ โดยมี คุณงามตา  รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย เป็นผู้ดำเนินรายการจัดการอบรมในครั้งนี้

 

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องการใช้สื่อหน้าจอกับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs ข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook live มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 3,000 คน)