Select Page

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการเปิดแคมเปญ “พอดีไม่เหมือนกัน” ชวนนักเรียน “เลิกกดดันตัวเอง” หลังพบปัจจุบันเด็กไทยสภาพจิตใจย่ำแย่สูงสุด เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ดูใจตน วอลเล็ต”เติมความใจดีให้ตัวเอง พร้อมรับฟัง เข้าใจ และให้คำแนะนำ ย้ำ “ทุกคนม่ดีพอ แค่พอดีไม่เหมือนกัน” ได้นำเสนอผลการสำรวจข้อมูลการเกิด Self-bully ในเด็กนักเรียนว่า “การสำรวจข้อมูลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายด้านสุขภาพจิต เพราะเป็นวัยที่กำลังค้นหาอัตลักษณ์ตัวเองส่งผลให้เกิดการกดดันตัวเอง จากสังคมรอบข้างจะเรียกร้องให้เข้าประสบความสำเร็จแล้ว โลกโซเขียลคืออีกปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นด้วย นอกจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าวัยรุ่นมีความรู้สึกกดดันตัวเองและรู้สึกว่าตัวเอง “ยังไม่ดีพอ” ซึ่งปรากฏการณ์นี้บอกว่าไม่ใช่แค่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่มีหน้าที่สื่อสารและแนะนำให้เขาหัดเป็นเพื่อนกับตัวเองได้มากขึ้น แต่ทุกคนมีส่วนในการเป็นกระบอกเสียงกับสังคมและช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยหารด็นสภาพแวดล้อมที่ดให้วัยรุ่นได้ ไม่กดดัน ทำให้เขาตระหนักรู้และเข้าใจ ว่าเข้ามีจังหวะค่อยๆ ไปต่อได้ เขาดีพอ ดีกว่ารอปัญหาใจติดอยู่กับเขาจนมันบานปลายในวัยผู้ใหญ่ และในโอกาสนี้บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่าง ๆ ณ GLOWFISH SATHON

#พอดีไม่เหมือนกัน

246 views