Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของการฝึกอบรมสติ ต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลของผู้ดูแลเด็กออทิสติก" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องลานเพลิน ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำเนินกิจกรรมภายใต้งานวิจัยนี้ มีเด็กออทิสติก พี่น้องของเด็กออทิสติก และผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย โดยผู้ปกครองของเด็กออทิสติกได้เรียนรู้การดูแลตัวเอง และอยู่กับลูกอย่างมีสติ

91 views