Select Page

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงแก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้กล่าวเปิดกิจกรรม “กีฬาสามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2566” ซึ่งกิจกรรมกีฬาสามัคคีพี่น้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่กับน้อง ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ พัฒนาสมาธิ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการปฏิบัติตาม กฎกติกาของเกมส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมครอบครัว พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับทางศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีพ่อ แม่ ผู้ปกครองและน้อง ๆ หนู ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

115 views