Select Page

ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการเด็ก (ภาคพิเศษ)

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล


April 27, 2020

คุณวันเพ็ญ ฤทธิตา (พลอย)

 

 

 

 

สิ่งที่ดีที่สุดในการเรียน คือ การที่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพหรือการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เราเห็นมุมมองในการคิดที่หลากหลายที่ได้จากการแชร์ประสบการณ์หรือการทำกิจกรรมกลุ่มทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ได้ทำร่วมกัน

 

วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดีๆ จากศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการเด็ก (ภาคพิเศษ) มาฝากกันค่ะ

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจและกำลังตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับ “ปริญญาโท”          ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

 

 

คุณวันเพ็ญ ฤทธิตา (พลอย) จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาจิตวิทยาคลินิก

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการเด็ก (ภาคพิเศษ)

และปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง  นักจิตวิทยาคลินิก ณ โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 

อยากให้คุณพลอยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการเด็ก ที่สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล

คุณพลอยเล่าว่า “เพราะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องการเข้าใจธรรมชาติของบุคคลในแต่ละช่วงวัย มีเนื้อหาการเรียนที่มีทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงทำให้มีความน่าสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม และการที่ทางหลักสูตรได้มีการแยกสาขาออกมาเป็นเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ จึงทำให้เห็นว่าหลักสูตรมีความเฉพาะเจาะจงในสาขาที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาด้วย ซึ่งพลอยสนใจวิชาเอกพัฒนาการเด็ก เพราะจะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีมากขึ้นได้”

 

คุณพลอยรู้สึกอย่างไรในช่วงแรกที่เข้ามาเรียน และอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียน

“ในช่วงแรกที่เข้ามาเรียน รู้สึกตื่นเต้นและกังวลอยู่บ้าง เพราะไม่มั่นใจว่าเข้ามาเรียนแล้วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมากน้อยเพียงใดและจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อะไรบ้าง และยังตื่นเต้นกับการที่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนหลากหลายวิชาชีพด้วย สิ่งที่ดีที่สุดในการเรียน คิดว่าคือ การที่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีวิชาชีพหรือการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เห็นมุมมองในการคิดที่หลากหลายที่ได้จากการแชร์ประสบการณ์หรือการทำกิจกรรมกลุ่มทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ได้ทำร่วมกัน” คุณพลอย กล่าว

 

 

ขณะเรียนทำงานไปด้วยไหม 

“พลอยเรียนไปพร้อมๆ กับทำงานค่ะ”

 

 

คุณพลอยคิดว่าการเรียนระดับปริญญาตรี กับ ปริญญาโท แตกต่างกันไหมอย่างไร

คุณพลอยบอกว่า “การเรียนระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีความแตกต่างกันค่ะ เพราะตอนเรียนปริญญาตรี จะมีเนื้อหาค่อนข้างกว้างและมีเนื้อหาลงลึกที่เฉพาะเจาะจงในบางรายวิชา ในด้านการเรียนการสอนยังต้องอาศัยการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนค่อนข้างเยอะกว่าตอนเรียนปริญญาโท ส่วนตอนเรียนปริญญาโท เนื้อหาวิชาที่เรียนอาจจะไม่แตกต่างจากที่เรียนในระดับ ปริญญาตรีในบางรายวิชา แต่ในบางรายวิชาจะลงรายละเอียดมากขึ้นจากการเลือกสาขาวิชาเอกพัฒนาการเด็ก ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเน้นให้คิดวิเคราะห์จากเนื้อหาที่เรียนร่วมกับการเชื่อมโยงจากทฤษฎีที่เคยเรียน โดยผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้พัฒนาตนเองในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ได้สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลหรือจากบทความงานวิจัยต่างๆมากขึ้นกว่าตอน ปริญญาตรีอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งยังได้ความเห็นที่หลากหลายจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันด้วย”

 

 

คุณพลอยคิดว่าอะไรคือแรงบันดาลในใจการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการเด็ก ที่สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล

คุณพลอยบอกว่า “แรงบันดาลใจในการเรียนหลักสูตรนี้ของพลอยคือ การทำงานกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มาเข้ารับบริการ อยากนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งการที่ได้เห็นความแตกต่างของเด็กและครอบครัวนั้นมีความแตกต่างกันออกไป จึงทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ภาษา ความคิดและอารมณ์สังคมที่แตกต่างกัน จึงอยากทำความเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเด็ก แนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะการเลี้ยงดูเชิงบวกมากขึ้น เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับงานในการดูแลช่วยเหลือเด็กต่อไป”

 

 

ตอนสมัครเข้าเรียนคุณพลอยทราบหรือไม่ว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาพัฒนาการมนุษย์เรียนอะไรบ้าง

“ทราบค่ะว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง โดยพลอยใช้วิธีการศึกษาหาข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนจากทางเว็บไซต์ ทำให้พลอยทราบถึงรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละสาขาวิชาเอก ซึ่งจากที่ทราบข้อมูลมีวิชาที่น่าสนใจหลายวิชา แต่โดยส่วนตัวจะสนใจในวิชาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก” คุณพลอยกล่าว

 

 

อยากให้คุณพลอยช่วยเล่าบรรยากาศการเรียนการสอนให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณพลอยเล่าว่า “พลอยสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ อาจารย์ และสถานที่ได้ค่อนข้างง่าย เพราะอาจารย์ ให้ความใส่ใจ คอยสอบถาม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความเป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันฯ มีความใส่ใจและคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคน ทำให้ประสานงานกันในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างง่าย ส่วนบรรยากาศการเรียนการสอน อาจารย์แต่ละท่านมีเทคนิคและวิธีการสอนแตกต่างกันไป ทำให้ได้พัฒนาตัวเองในการทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละวิชาที่เรียนและรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทั้งจากการนำเสนองาน บทความงานวิจัยที่ค้นคว้า การตอบคำถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้เพื่อนในชั้นเรียนยังมีความเป็นกันเอง เกื้อกูลและช่วยเหลือกัน รวมทั้งในบางรายวิชายังมีผู้ร่วมชั้นเรียนที่มาจากข้างนอกมาร่วมเรียนด้วย ทำให้เห็นความหลากหลายทางแนวคิดมากขึ้น และได้แชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนมากขึ้นด้วย”

นอกจากเรื่องเรียนแล้วคุณพลอยได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเรียนและรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง

“กิจกรรมที่พลอยได้ร่วมทำระหว่างเรียนคือได้มีการออกไปเรียนนอกสถานที่ เช่น มูลนิธิเด็ก พลอยได้เรียนรู้ สังเกต และพูดคุย ซึ่งทำให้เห็นลักษณะของเด็ก การใช้ชีวิตในมูลนิธิที่อาจแตกต่างไปจากเด็กที่ได้อยู่กับครอบครัว และยังทำให้ได้เห็นการทำงานของผู้ที่ทำงานให้กับมูลนิธิที่มีความเสียสละและความพยายามและความอดทนในการพัฒนางานและพัฒนาเด็กในมูลนิธิ และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ได้วางแผนทำกิจกรรมร่วมกันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี ทำให้ได้มีเพื่อนและเครือข่ายในการดูแลเด็กและครอบครัวมากขึ้น และนอกจากนี้ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากในห้องเรียน” คุณพลอย

 

 

คุณพลอยวางแผนอนาคตหลังเรียนจบไว้อย่างไร

คุณพลอยบอกว่า “หลังเรียนจบพลอยคิดว่าจะนำวิชาความรู้ คำสอนหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์และประสบการณ์ที่ได้รับ   มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือเด็กได้อย่างมีคุณภาพต่อไป และคิดว่าเมื่อมีครอบครัวในอนาคตจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป”

 

 

สุดท้ายนี้ ถ้ามีคนที่สนใจอยากเข้ามาเรียนและกำลังตัดสินใจจะสมัครเข้าเรียน ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ แต่ยังมีความกลัว หรือไม่แน่ใจในอะไรหลายๆ อย่าง ในสถานะศิษย์ปัจจุบัน อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ บ้าง

“อยากแนะนำให้ลองค้นหาข้อมูลของหลักสูตรเบื้องต้นเพื่อจะได้ทำความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละวิชาที่เรียน และจะได้ประเมินว่าเนื้อหาวิชานั้นตรงกับความสนใจเราไหม และอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวิชาเอก เพื่อจะได้เข้าใจบริบทและรูปแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะการเลือกวิชาเอกนั้น มีความสำคัญมากอยากแนะนำให้เลือกตรงตามสาขาวิชาเอกที่ตนเองสนใจ เพราะจะได้รับความรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนนั้นตรงกับความต้องการหรือการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในงาน และที่สำคัญจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกงานที่มีความจำเพาะกับสาขาวิชาเอกที่เลือกและการฝึกงานนั้นจะมีความหมายและมีประโยชน์อย่างมาก” คุณพลอย กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยี โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1509

หรือสมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.grad.mahidol.ac.th