Select Page

ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น (ภาคพิเศษ)

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล


May 13, 2020

คุณณัฏฐิยา บุญสวน (ชะเอม)

 

“การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักของพัฒนาการมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์แสดงออกมา ทั้งพฤติกรรมในด้านที่ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นและพฤติกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือให้การช่วยเหลือ”

วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดีๆ จากศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น (ภาคพิเศษ) มาฝากกันค่ะ

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจและกำลังตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับ

“ปริญญาโท”  ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

 

คุณณัฏฐิยา บุญสวน (ชะเอม) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น (ภาคพิเศษ)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

และปัจจุบันมีอาชีพรับราชการครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

อยากให้คุณชะเอมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น ที่สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล

คุณชะเอมเล่าว่า “เนื่องจากปัจจุบันทำงานเป็นครูแนะแนว งานที่ทำเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ทั้งการส่งเสริม ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักเรียน จึงมีความต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถึงหลักของพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่นักเรียนแสดงออกมา ทั้งพฤติกรรมในด้านที่ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นและพฤติกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือให้การช่วยเหลือทั้งนี้เมื่อศึกษาโครงร่างหลักสูตร รายวิชา และกระบวนการการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้แล้ว ชะเอมจึงมีความสนใจและเชื่อมั่นว่าการเรียนในหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ได้คำตอบที่ต้องการและสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง”

 

คุณชะเอมรู้สึกอย่างไรในช่วงแรกที่เข้ามาเรียน และอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียน

“ช่วงแรกรู้สึกต้องปรับตัวค่อนข้างมาก และต้องวางแผนจัดการเวลาให้ดีและรัดกุม เนื่องจากชะเอมเรียนภาคพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ชะเอมมีงานประจำที่ต้องทำ และต้องเรียนต่อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทำให้ต้องวางแผนเวลาดีๆ สิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนคืออาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ในสถาบันเด็กฯ ทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ดีมีความเป็นกันเอง เข้าอกเข้าใจในนักศึกษาเป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น และมักมีคำแนะนำดีๆให้กับนักศึกษาเสมอ” คุณชะเอม กล่าว

ขณะเรียนทำงานไปด้วยไหม

“ชะเอมทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียนปริญญาโทค่ะ”

 

คุณชะเอมคิดว่าการเรียนระดับปริญญาตรี กับ ปริญญาโท แตกต่างกันไหมอย่างไร

คุณชะเอมบอกว่า “ในส่วนของเนื้อหาความรู้ มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาตรี ชะเอมเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ก็มีบางรายวิชาที่คล้ายคลึงกับรายวิชาในระดับปริญญาโทนี้ แต่ในส่วนของการเรียนการสอนค่อนข้างแตกต่างกัน เนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาโท มุ่งเน้นการเรียนที่อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นักศึกษาและอาจารย์เคยพบเป็นส่วนมาก”

 

คุณชะเอมคิดว่าอะไรคือแรงบันดาลในใจการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น ที่สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล

คุณชะเอมบอกว่า “แรงบันดาลใจในการเรียนหลักสูตรนี้ คือ การได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงกับนักเรียนที่ชะเอมสอนอยู่ค่ะ  เนื่องจากตั้งแต่การศึกษารายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรนี้กำหนดขึ้น ก็มีความน่าสนใจและเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ที่นักเรียนแสดงออกมานั้น ส่วนมากเกิดจากลำดับพัฒนาการของนักเรียนนั่นเอง”

ตอนสมัครเข้าเรียนคุณชะเอมทราบหรือไม่ว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์เรียนอะไรบ้าง

“ทราบค่ะว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง โดยชะเอมใช้วิธีการศึกษาหาข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนจากทางเว็บไซต์ ร่วมถึงโครงร่างรายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรจะจัดการเรียนการสอน และมีการสอบถามคนรู้จักที่เคยจบจากหลักสูตรนี้ไปด้วย” คุณชะเอมกล่าว

 

คุณชะเอมมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่สถาบันฯ นี้อย่างไรบ้าง

คุณชะเอมบอกว่า “การเข้าสังคมที่นี่เป็นไปได้ง่าย เนื่องจากทุกคนที่สถาบันเด็กฯ มีความเป็นกันเอง ตั้งแต่อาจารย์ที่มีความเข้าใจในนักศึกษาเป็นอย่างดี พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำปรึกษาและพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหาเสมอ ทำให้การเข้าสังคมในสถาบันเด็กฯ ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างดี”

 

อยากให้คุณชะเอมช่วยเล่าบรรยากาศการเรียนการสอนให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชะเอมเล่าว่า “การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ เนื่องจากเป็นภาคพิเศษ เพื่อนทุกคนมีงานประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เมื่อถึงวันเสาร์และอาทิตย์ พวกเราจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไปพบเจอมาในแต่ละสัปดาห์ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง ประกอบกับอาจารย์ที่มีความเป็นกันเอง เมื่อนักศึกษาประสบกับเรื่องราวใดๆ มาในแต่ละสัปดาห์ นำมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะมีแง่มุมดีๆ ให้นักศึกษาได้มองเห็นเสมอ ส่วนเนื้อหารายวิชาในแต่ละครั้ง ก็จะถูกกำหนดไว้ในตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ส่งเอกสารประกอบการเรียนให้พวกเราล่วงหน้า เพื่อให้ศึกษามาเป็นเบื้องต้น ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น”

 

นอกจากเรื่องเรียนแล้วคุณชะเอมได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเรียนและรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง

“นอกจากเรื่องการเรียนแล้วชะเอมยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก โดยการศึกษาดูงานที่บ้านกาญจนาในครั้งนี้ ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายมากขึ้น เด็กที่กระทำความผิดเกิดจากหลากหลายปัจจัย รวมถึงกระบวนการเชิงบวกที่บ้านกาญจนาฯที่ทำให้แก่เด็กที่กระทำความผิดและคืนเด็กเหล่านี้กลับสู่สังคมได้ นั้นจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากสำหรับเด็กคนหนึ่ง ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รู้สึกประทับใจและทำให้มองเห็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ออกไป” คุณชะเอมกล่าว

 คุณชะเอมวางแผนอนาคตหลังเรียนจบไว้อย่างไร

คุณชะเอมบอกว่า “ชะเอมมีคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรนี้ ไปพัฒนาให้เข้ากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ทำงานอยู่ โดยอิงหลักพัฒนาการและกระบวนการให้การช่วยเหลือที่ได้เรียนรู้มา”

 

สุดท้ายนี้ ถ้ามีคนที่สนใจอยากเข้ามาเรียนและกำลังตัดสินใจจะสมัครเข้าเรียน ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ แต่ยังมีความกลัว หรือไม่แน่ใจในอะไรหลายๆ อย่าง ในสถานะศิษย์ปัจจุบัน อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ บ้าง

“หลักสูตรนี้มีความครอบคลุมการทำงานในหลากหลายวิชาชีพ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นครูอย่างเดียว อาชีพอื่นก็สามารถมาเรียนได้และชะเอมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะสามารถตอบโจทย์ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ ได้อย่างแน่นอน โดยอาจจะทำการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร หรือรายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าก่อนเพื่อความมั่นใจในเรียนหลักสูตรนี้มากขึ้น” คุณชะเอม กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยี โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1509

หรือสมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.grad.mahidol.ac.th