Select Page

ข่าวทุนวิจัย

 

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มูลนิธิชัยพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ


The Alexander Humboldt Foundation (AVH)   แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
ทุน Humboldt Research Awards
The Alexander Humboldt Foundation (AVH) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
ทุน Feodor Lynen Research Fellowships