Select Page

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ควันบุหรี่พิษภัยทำลายลูก
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า” พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า โดยมุ่งหวังให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง
-----------------------------------------------
เลิกสูบ = ลดเสี่ยง
ด้วยความปรารถนาดีจาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

24 views