Select Page

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย เป็นผู้แทนส่วนงาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร