Select Page

ผลงาน

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ
ปี 2010-2014
ปี 2015
ปี 2016

ระดับชาติ
ปี 2553-2556
ปี 2558
ปี 2559

2. ผลงานวิจัยนำเสนอ
ระดับนานาชาติ
ปี 2010-2014
ปี 2015
ปี 2016

ระดับชาติ
ปี 2553-2556
ปี 2558
ปี 2559

3. ผลงานวิจัย R2R

 ปี  ชื่อเรื่อง
 2552 ศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อติดขัดในการช่วยเหลือ หรือดูแลลูก ตามแนวทางฟลอร์ไทม์ และสาเหตุการขาดหายการมารับบริการ ด้านกระตุ้นพัฒนาการ  งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
2553 ความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการเช่าเครื่องพิมพ์ผล แบบ All in one ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2553  การเผยแพร่ผลงานวิจัย R2R ของสถาบันสู่สังคม II
2554 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ โดยการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ผลในระบบเครือข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2554 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการมนุษย์
2555 การพัฒนาฐานข้อมูลรายชื่อเครือข่ายวิชาการคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2555 ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2555 สำรวจความพึงพอใจในการขอรับบริการประเมินผลกิจกรรมของหน่วยประเมินผล งานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555
2556  โครงการนำร่องระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกลสำหรับหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ เรื่อง “ต้นทุนชีวิต”                 
2556 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
2556 การประเมินเนื้อหาวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2557 การพัฒนาฐานข้อมูลคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาลัยมหิดล
2557 เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม
2557  โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2558 โครงการศึกษาเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
2560  การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามการดำเนินงาน (PA) ออนไลน์
2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ ด้านข่าวประกาศ ข้อมูลบุคลากร และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2560 โปรแกรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุน ในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

4. โครงการวิจัย
ปี 2553 -2557
ปี 2558
ปี 2559