Select Page

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

  • ขอให้ผู้สมัครเข้าอบรม โอนเงิน จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด  สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เลขที่บัญชี ๓๓๓-๒-๒๕๐๘๙-๐ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
  • โปรดยืนยันการลงทะเบียน และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มายัง E-mail : suparada2009@live.com หรือ ทาง facebook สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม  และโปรดเก็บเอกสารหลักฐานฉบับจริงไว้เพื่อนำมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
  • กรณีบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ชำระค่าลงทะเบียนโดยวิธีการโอนเงินระหว่างหน่วยงาน กรุณาส่งสำเนาหนังสือการโอนเงินระหว่างหน่วยงานมายังสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวด้วย
  • หลังจากส่งใบนำฝากเงิน (Deposit Slip) และใบสมัครแล้ว  ขอความกรุณาท่านโปรดยืนยันการสมัครทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๔๔๑๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๔๒๒ คุณปุณยวีร์ ๑๔๑๗ คุณศุภรดา หรือ ๐๙๒-๔๑๔๕๒๙๖

หมายเหตุ : สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่วางไว้ หากมีการยกเลิกจริง สถาบันจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนครบตามจำนวน

ทางชื่อบัญชี…………………………………………………………………………..ธนาคาร……………………………………………………

หมายเลขบัญชีธนาคาร…………………………………………………………….สาขา……………………………………………………….

 

ในกรณีที่ผู้สมัครได้โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนแก่ผู้สมัคร  โดยทางผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าอบรมแทนได้ค่ะ

 

ตัวอย่างใบสมัคร

regis