Select Page

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
ณ ห้องลานเพลินชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
9.30 น. พิธีวางพวงมาลัย ของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

9.50 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว วางพวงมาลัย และกล่าวรำลึกถึงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

9.55 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ประธานมูลนิธินิตยา-นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว วางพวงมาลัยและกล่าวรำลึกถึงคุณงามความดี

10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในพิธี กดปุ่มไฟฟ้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์สวดบำเพ็ญกุศล
- คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมทอดผ้าบังสกุลและถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม ตามลำดับ
- เป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล
11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน