Select Page

ประกาศ การเปิดรับสมัครผู้รับจ้างเพื่อยื่นข้อเสนอและมานำเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมา งานผลิตรายการโทรทัศน์ พร้อมแพร่ภาพออกอากาศและดำเนินการสมบูรณ์ครบวงจร จำนวน 1 งาน

ด้วย โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครผู้รับจ้างเพื่อยื่นข้อเสนอและมานำเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมางานผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมแพร่ภาพออกอากาศและดำเนินการสมบูรณ์ครบวงจร จำนวน 1 งาน โดยมีวงเงินรวมภาษีไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีรายละเอียดการจ้างงานปรากฏตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมาพร้อมนี้

หากท่านใดมีความประสงค์ในการสมัครเพื่อยื่นข้อเสนอและมานำเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมางานฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้โปรดดำเนินการสมัครและกรอบข้อมูลตามแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในระบบตาม QR CODE ที่ปรากฏอยู่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือที่ https://shorturl.asia/oULA0 โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. และจะมีการแจ้งผู้รับจ้างที่สมัครเข้ามาในระบบมาทำการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยทั่วกัน
5 กรกฎาคม 2565

Download TOR