Select Page

บริการของเรา

คณาจารย์และความเชี่ยวชาญ

ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

พจ. ธนานันต์ แสงวณิช
แพทย์แผนจีน สาขากุมารเวชศาสตร์

ผศ.ดร. พัชรินทร์ เสรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ

อ.ดร. ประภัสสร พวงสำลี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีในเด็ก

ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

อ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
นักกิจกรรมบำบัด

บุคลากรงานคลินิก

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์
นักกิจกรรมบำบัด

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นักจิตวิทยา

น.ส. พรพิมล สุขศรีงาม
พยาบาล

น.ส. ประพา หมายสุข
นักพัฒนาการเด็ก

น.ส. ชมพูนุช สุมาลย์โรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์
นักจิตวิทยา

นายยศพนธ์ ศรีศักดาราษฎร์
นักสุขศึกษา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-461-2407  หรือ Line ID 0944612407