Select Page

บริการของเรา

คณาจารย์และความเชี่ยวชาญ

ผศ.พญ.แก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ
   กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
       และพฤติกรรมเด็ก
ผศ.ดร. กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา
         นักกิจกรรมบำบัด
   อ.ดร.ประภัสสร พวงสำลี

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีในเด็ก

       ผศ.ดร. พัชรินทร์  เสรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ

       อ.พจ. ธนานันต์ แสงวณิช
แพทย์แผนจีนสาขากุมารเวชศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ)

 

อ.ดร. สุพัทธ แสนแจ่มใส

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

บุคลากรงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
             นักจิตวิทยา
นางสาวพรพิมล สุขศรีงาม
          พยาบาล
นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์ 
          นักจิตวิทยา
นายยศพนธ์ ศรีศักดาราษฎร์
        นักสุขศึกษา
      น.ส.ภาวิดา พรมสุรินทร์
      นักเวชศาสตร์การกีฬา

 

นางสาวประพา  หมายสุข
     นักพัฒนาการเด็ก
นายภูริณัฐ แผนแก้ว
     นักจิตวิทยา
นางสาวกันต์กนิษฐ์ อึ้งจรรยากุล
  เจ้าหน้านที่บริหารงานทั่วไป

 

  นางสาวกุณฑลีพร  ศรีจันทร์
นักกิจกรรมบำบัด(ลาศึกษาต่อ)
น.ส.กัญญาณัฐ ต๋าอ่อน
     นักจิตวิทยา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-461-2407  หรือ Line ID 0944612407