Select Page

รายละเอียดแต่ละคลินิก


 

คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

บริการ

 • ประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม ปัญหาพัฒนาการ แนวทางการเลี้ยงดู และการส่งเสริมศักยภาพในเด็กปกติ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษรวมถึงให้คำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทางฟลอร์ไทม์
 • ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นตามแนวทางฟลอร์ไทม์ในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • ให้การสาธิตวิธีการและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในวิธีการที่จะกลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้ด้วยตนเอง
 • ให้บริการประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟูเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กพิเศษ ตามขอบข่ายงานด้านกิจกรรมบำบัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

คลินิกวัยเรียน ให้คำปรึกษาเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในวัยเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ขาดแรงจูงใจ ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

บริการ

 • ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงให้คำแนะนำในดูแลโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ประเมินเชาวน์ปัญญาประเมินด้านการเรียน  ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว และให้คำแนะนำเด็กและผู้ปกครองด้านปัญหาพฤติกรรมและการเรียน
 • สอนเสริม สำหรับเด็กประถมศึกษาและเด็กมัธยมศึกษา ที่มีปัญหาการเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต และพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีบริการ

บริการ

 • ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการMU Friends Project และหน่วยงานภายนอก
 • ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โรคในเด็ก
⦁ สมาธิสั้น กล้ามเนื้อกระตุก(ติกส์)
⦁ จมูกอักเสบภูมิแพ้ หอบหืดระยะบรรเทา เป็นหวัดง่าย
⦁ ภาวะปวดท้องโดยไร้โรค ไม่เจริญอาหาร ท้องผูก
⦁ ร้องไห้กลางคืน ปัสสาวะรดที่นอน

โรคในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
⦁ ปวดคอบ่าไหล่ ปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
⦁ ปวดกล้ามเนื้อและอาการชา ปวดข้อ ปวดศีรษะไมเกรน
⦁ จมูกอักเสบภูมิแพ้ นอนไม่หลับ ท้องผูก ลมพิษเรื้อรัง
⦁ ปวดประจำเดือน

คลินิกการเลี้ยงดูเชิงบวก : วิธีการเลี้ยงลูกด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเลี้ยงลูกเชิงบวก ประกอบด้วย

 • ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment)
 • ปัญญาแห่งตน (Sense of Self)
 • ทักษะอารมณ์-สังคม (EQ: Emotional Quotient)
 • ทักษะสมอง (EF: Executive Function)
 • ความแกร่ง (Grit)
 • การพัฒนาชุดความคิดของลูกและพ่อแม่ให้มีการเติบโต (Growth Mindset)

บริการ สำหรับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบเดี่ยว และ แบบกลุ่ม

“เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง และคิดบวก เพราะโลกเปลี่ยน วิธีการเลี้ยงลูก จึงต้องต่างออกไป
เพื่อเตรียมพร้อมลูกให้ อยู่เป็น เล่นเป็น เรียนรู้เป็น และเท่าทันสังคมใหม่ในปัจจุบัน”

การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้และปรับตัวสำหรับเด็กวัยเรียน บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบ
 • สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
 • รับสมุดรายงานผลการประเมิน
 • ให้การแนะนำปรึกษา

 

ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

พจ. ธนานันต์ แสงวณิช
แพทย์แผนจีน สาขากุมารเวชศาสตร์

ผศ.ดร. พัชรินทร์ เสรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ

ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

อ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
นักกิจกรรมบำบัด

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์
นักกิจกรรมบำบัด

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นักจิตวิทยา

น.ส. พรพิมล สุขศรีงาม
พยาบาล

น.ส. ประพา หมายสุข
นักพัฒนาการเด็ก

น.ส. ชมพูนุช สุมาลย์โรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์
นักจิตวิทยา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-461-2407  หรือ Line ID 0944612407