Select Page

บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์

1. กิจกรรม  “บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์”

2. รายชื่อเจ้าของกิจกรรม/ผลงาน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
  • นางฒามรา สุมาลย์โรจน์

3. ที่มาและความสำคัญของผลงาน
คลินิกเด็กและวัยรุ่น มีหน้าที่หลักในการสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะลดปัญกาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้งานคลินิกเด็กและวัยรุ่นต้องปรับรูปแบบในการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและผู้ให้บริการ จึงได้จัดให้บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์ โดยแพทย์และนักบำบัดสามารถให้คำแนะนำผ่าน VDO Call ผู้รับบริการสามารถส่งคลิปพัฒนาการของเด็กที่ต้องการปรึกษามาให้แพทย์และนักบำบัดเพื่อประเมินก่อน ซึ่งจะทำให้การให้คำแนะน าได้ดียิ่งขึ้น ผู้มารับบริการได้รับความช่วยเหลืออย ่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ยังลดข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและระยะทาง

4. การดำเนินงาน
1. ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ทางโทรศัพท์หรือ line ของงานคลินิก หากเป็นคนไข้เก่าให้แจ้งชื่อแต่ถ้าเป็นผู้รับบริการรายใหม่เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารให้กรอกทางอีเมล์
2. รูปแบบของบริการไลน์
2.1 รูปแบบให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ด้านสุขขภาพใจ โดยการพูดคุยและ VDO Call ในการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการ
2.2 รูปแบบให้ความรู้โดยให้บริการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่
1) บริการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กพิเศษ
สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรับจำนวน 10คน/รอบ โดยให้ความรู้และเทคนิคในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น “ทักษะ I Care ส าหรับผู้ดูแลเด็กล่าช้า เด็กพิเศษ” “วิเคราะห์เจาะลึกเชื่อมต่อโลกภายในเด็กออทิสติก” โดยจัดให้บริการทั้งหมด 6 หัวข้อ
2) บริการความรู้ “ห้องเรียนครู”
สำหรับ คุณครู หรือผู้ที่สนใจ โดยรับจำนวน 10 คน/รอบ โดยให้ความรู้และเทคนิคในการดูแลเด็กในห้องเรียน เช่น การสนับสนุนด้านอารมณ์สังคมของเด็ก การเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียน เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยจัดให้บริการทั้งหมด 5 หัวข้อ
3) บริการความรู้ “ห้องเรียนพ่อแม่”
ก่อนดำเนินการให้บริการห้องเรียนพ่อแม่ ทางคลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้จัดเวที“เสวนาตามประสาครอบครัว” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันและประเด็กที่อยากให้คลินิกสนับสนุน เมื่อได้ประเด็นแล้วจึงได้จัดหัวข้อการเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการดูแลเด็กที่มีพัฒนการล่าช้า เด็กพิเศษ และวิธีการดูแลสุขภาพใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองในฐานะผู้ดูแล โดยใช้โปรแกรมZoom ที่สามารถรับผู้เข้าร่วมได้ในจ านวนมาก หลังจากนั้นจะถอดบทเรียนและเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ เป็นการให้บริการ
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ประเมินบริการออนไลน์ ผ่าน Google form เพื่อนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไป

5. สรุปเกี่ยวกับผลงาน

  • ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการต่อเนื่องในสถานการณ์ COVID-19
  • ผู้รับบริการที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการรับบริการได้
  • มีบริการให้ความรู้ให้กับกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งพ่อแม่ ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ในการให้ความรู้ยังเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

6. ผลลัพธ์/ประโยชน์

  • เด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ได้รับการดูแลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
  • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแล มีวิธีในการดูแลท าให้ลดความเครียดในการดูแลเด็กได้

7. การนำไปใช้
จากการเปิดให้บริการออนไลน์ มีการตอบรับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมบริการเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะบริการห้องเรียนพ่อแม่ ท าให้งานคลินิกเด็กและวัยรุ่นวางแผนพัฒนาการต่อเพื่อประโยชน์ต่อเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อไป

8. อื่นๆ ที่มีความสำคัญกับโครงการ