Select Page

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom)

“เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ :   Children & Nature-deficit Disorder"

วันที่ 16, 18-19 มีนาคม 2564

 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดชำระค่าลงทะเบียน และเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนให้พร้อมก่อนการลงทะเบียน (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail เพื่อลงทะเบียน)
MU : มหาวิทยาลัยมหิดล

CF : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


สังคมของเราถูกทำให้ขาดธรรมชาติ และน้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความรุนแรง

ที่โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ธรรมชาติในชีวิตลูกๆ ของเรา

การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กกับโรคขาดธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ผู้ทำงานด้านเด็ก พ่อแม่ คุณครู