Select Page

คณาจารย์-ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร. สาวิตรี  ทยานศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา

ผศ.ดร. พัชรินทร์  เสรี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว (ภาคปกติ)
โครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.ดร. ศรัล  ขุนวิทยา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อ.ดร. ธีรตา  ขำนอง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)