Select Page

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล