Select Page

เครือข่ายงานวิจัย

เครือข่ายวิชาการ

หน่วยงาน ที่อยู่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2659-6399
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
618/1 ถ. นิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                    โทร. 022555850-7
โทรสาร 022539113
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3068746
โทรสาร 02-3068781
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-6500
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6500
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6500
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-1141 – 55
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2243-2281 , 0-2243-3453
กรมการปกครอง กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2221 0151 ถึง 8
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2622-3131
0 2222 6171 ถึง 5
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333 ต่อ 1411-1412
โทรสาร 0 2281-6438
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2281 3441 , 0 2628 6337
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
0 2281-3441, 0 2628 6337
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-7123
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-628-8884 02-280-6290 02-628-8888 ต่อ 2111-2115
สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรติดต่อ 02-6105200 fax 02-3545524 – 6
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-4310-1
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
กรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ .เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4000
กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29.
กรมการแพทย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ (ถ.สาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-2304 แฟกซ์ 0-2590-2311
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8888
กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย UCW

ลำดับ     รายชื่อมูลนิธิ
1  มูลนิธิสกุลอมาตยกุล
2  มูลนิธิเพื่อนหญิง
3  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
4  มูลนิธิดวงประทีป
5  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
6  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
7  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8  เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9  มูลนิธิพิทักษ์สตรี
10  มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
11  สหทัยมูลนิธิ
12  มูลนิธิชัยพฤกษ์
13  มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
14  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                  
15  มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
16  เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน ( LPN )
17  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
18  กลุ่ม WE PEACE
19  เครือข่ายพลังแม่ พลังครอบครัว เอาชนะยาเสพติดและอบายมุข 4 ภาค
20  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
21  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
22  มูลนิธิรักษ์ไทย
23  มูลนิธิผู้หญิง
24  มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง
25  มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ (ประเทศไทย)