Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ พ่อแม่ ครูปฐมวัย นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นักวิชาการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษาเด็กเล็กมาร่วมประชุมวิชาการ รับฟังความรู้ทางด้านวิชาการ การใช้สื่อหน้าจออิเล็กทรอนิกส์กับเด็กปฐมวัย

ประชุมวิชาการ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ 10 /2564) เรื่อง " สื่อหน้าจอ กับเด็กปฐม แค่ไหนจึงจะดี "
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

https://bit.ly/3batVjZ
Meeting ID: 922 9021 8032
Passcode: 712585

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ลิ้งก์
https://bit.ly/3BNX3IZ

พบกับวิทยากร

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ
โดย : อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม / แจ้งกำหนดการ
โดย : นางงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบูรณาการเครือข่าย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดการประชุม “สื่อหน้าจอ : ปัญหาและความสำคัญ”
โดย : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลของสื่อหน้าจอต่อเด็กปฐมวัย และ ควรใช้ยังไงให้ปลอดภัย
โดย : ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ
โดย : อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ลดเวลาหน้าจอ ชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์
โดย : นางมาริสา สังขาร ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ลดเวลาหน้าจอ ชวนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
โดย : นายยศพนธ์ ศรีศักดาราษฎร์ นักสุขศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล


หากท่านต้องการขอรับประกาศนียบัตร มีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศนียบัตรตัวจริง(ส่งไปรษณีย์)และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งทางอีเมล) มีค่าใช้จ่าย 200 บาท
2. ประกาศนียบัตรไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งทางอีเมล) มีค่าใช้จ่าย 60 บาท