Select Page

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมหลักสูตรอบรม “นักจัดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้เพื่ออนาคต”

จัดอบรมออนไลน์สำหรับครูและผู้ปกครอง ครั้งที่ 3

.

เรื่อง “การจัดการศึกษา บนแนวทางชีวิต-ธรรมชาติเป็นฐานการเรียนรู้”

Life & Nature Based Learning : แนวคิด รูปแบบ และแนวทาง

สำหรับพ่อแม่ ครู และนักจัดประสบการณ์เรียนรู้

.

กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนฟรี ผ่าน QR-CODE หรือคลิกลิงค์ได้ที่

https://citly.me/XqYze