Select Page

หัวข้อ “หมอนิตยากับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”

วิทยากรโดย
1. คุณงามตา รอดสนใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
3. คุณพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ธีรตา ขำนอง
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
นักวิชาการศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
Meeting ID: 920 8951 5370
Passcode: 230127
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92089515370?pwd=a29mRmlmM2M2OTZNdEI5K256djh4UT09