Select Page

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
เสวนาหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 7/2565
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ “บทบาทของหมอนิตยากับการพัฒนาชุมชน”

วิทยากรโดย
1. รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
ที่ปรึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อ.ดร.นุชนาฎ รักษี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ธีรตา ขำนอง
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
นักวิชาการศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91280682965?pwd=MjRMWS9WZmdBQTNZK3hlMm9ndHArZz09

Meeting ID: 912 8068 2965
Passcode: 2682565