Select Page

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษและปาฐกถาเกียรติยศ “นิตยา คชภักดี” ครั้งที่ 4
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น.
ผ่าน Facebook Live NICFD Mahidol
Link: https://www.facebook.com/NICFDMahidol

บรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
บรรยายโดย
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถาเกียรติยศ “นิตยา คชภักดี” ครั้งที่ 4 “Nature-Based Education & Health Promotion”
บรรยายโดย
อาจารย์นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
(หมอหม่อง)

สมัครเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ  Link: https://youtu.be/XplJVkAwXts