Select Page

ขอเชิญบุคลากร ทางสาธารณสุข การแพทย์
หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
(DENVER ll) รุ่นที่ 3/2565
.
สามารถ SCAN QR CODE สมัครได้
หรือ Link: https://forms.gle/H52v1PLFuVDNFDBi7

facebook : https://www.facebook.com/NICFDMahidol/photos/a.740021929388849/5053654548025544/

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
082-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)