Select Page

ขอเชิญบุคลากร ทางสาธารณสุข การแพทย์หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (DENVER ll)
.
สามารถ SCAN QR CODE สมัครได้
หรือ Link: https://qrgo.page.link/bFkBN
.
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
082-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)