Select Page

ขอเชิญครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง”การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเล็ก : ผู้ใหญ่ต้องปกป้อง เด็กต้องเรียนรู้” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45-12.30น. ผ่านโปรแกรม zoom application

โดยสามารถลงทะเบียนที่ลิ้งก์นี้   https://forms.gle/XKhMxor7LvhfAsax9
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ปล.ระบบลงทะเบียนจะปิดในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00น.