Select Page

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 19(2/66) หัวเรื่อง “หยุดความรุนแรงกับเด็กวัยเรียน(1)”
เรื่อง”วินัยเชิงบวก ความปลอดภัยของพฤติกรรม”
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-13.00 น. 

คลิกเพื่อลงทะเบียน