Select Page

กิจกรรมกลุ่ม

 

        กิจกรรม Kids Active Play (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเล่นสนุก เกม และกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้เล่นสนุก เรียนรู้การทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน การรอคอย ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมได้เหมาะสมตามวัย

กิจกรรม Movement Learning (เด็กอายุ 7-9 ปี) เป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหว ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์และสังคมผ่านการเล่นกับเพื่อนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่จําเป็นต่อร่างกายในชีวิตประจําวัน และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และสามารถส่งเสริมไปสู่การเล่นกีฬาในอนาคตได้ เด็กๆที่ได้รับการสนับสนุนให้เล่นกีฬา หรือกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นรากฐานสําหรับในการรักการออกกําลังกายและส่งผลต่อการใช้ชีวิตเมื่อพวกเขาโตเป็นวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน ส่งเสริมทักษะสังคมและอารมณ์ร่วมด้วย

กิจกรรม Social and emotional learning (เด็กอายุ 7-9 ปี) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning; SEL) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กเด็กสามารถเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนได้ สามารถตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย เข้าใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สร้างและการรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมถึงสามารถตัดสินใจอย่างรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์นั้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนที่มีความเกี่ยวพันกับ การทํางานของสมองในส่วนที่ทําหน้าที่ให้เกิดกระบวนการรู้คิด ที่เรียกว่า Executive function (EF) อันเป็นกระบวนสําคัญที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเหมาะสม

งานอบรม