Select Page

 

การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้และปรับตัวสำหรับเด็กวัยเรียน บริการที่ท่านจะได้รับ

  • ประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบ
  • สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
  • รับสมุดรายงานผลการประเมิน
  • ให้การแนะนำปรึกษา