Select Page

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom)

“เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ :   Children & Nature-deficit Disorder”

วันที่ 16, 18-19 มีนาคม 2564

 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล