แบบทดสอบท้ายรายการเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal ระดับ 3 (ตอนที่ 21-30 ระหว่างวันที่ 30 กค.64 - 13 สค.64)