30 มิถุนายน 2564

  •  ทำไมไวรัสกลายพันธุ์ ทำไมศูนย์เด็กและโรงเรียนอนุบาลจึงต้องเลื่อนเปิดเรียนไปก่อน
  •  เด็กปฐมวัยกับการเรียนออนไลน์ (นำเสนอวิธีการเรียนออนไลน์ของครู)